FGSZRBPKP APP

Adatvédelmi tájékoztató

FGSZ Kereskedési Platform Kft. adatkezelési tájékoztatója

KEDVES LÁTOGATÓ!

Személyes adatainak védelme kiemelten fontos az FGSZ KP Kft. számára, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel, és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek. Biztosítjuk, hogy minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét, belső folyamatainkat, valamint a fizikai adatvédelmi intézkedéseket.

Köszönjük érdeklődését!

Adatkezelési Tájékoztató

Az FGSZ KP Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az FGSZ KP Kft.-vel való kommunikációja során önkéntesen is rendelkezésünkre bocsáthat vagy nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat.

Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.") 3. § 2. pontja, valamint a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, „GDPR") rendelkezései értelmében „személyes adat".

Felhívjuk figyelmét, hogy az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. Amennyiben Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van az Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt valamilyen adatot átadna, kérjük, lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel a e-mail címen.

Az FGSZ KP Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítás közzétételétől kezdődő hatállyal módosítsa. A módosítás közzétételétől a módosított Adatvédelmi Tájékoztató automatikusan alkalmazandó. Kérésére megküldjük Önnek a hatályos Tájékoztató egy példányát.

A FGSZ Kereskedési Platform Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 14-09-316018, székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5., a továbbiakban: Adatkezelő), mint az Adatkezelő az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete [a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR] alapján nyújtja ezt a tájékoztatást a vele szerződő partnereinek az érdekükben eljáró kapcsolattartó természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggésben.

Sütibeállítások kezelése

Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő neve: FGSZ Kereskedési Platform Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Adatkezelő székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5.

Az Adatkezelő e-mail címe: kpkft@fgsz.hu

Weboldal: https://tradingplatform.eu.com/

Személyes adatok kezelésének célja

Személyes adatait az Adatkezelő a vele megkötött „Tagsági Megállapodás” elnevezésű szerződés megkötése, teljesítése, illetve a szerződésből eredő igények érvényesítése, valamint azzal összefüggő jognyilatkozatok megtétele céljából kezeli.

 

Személyes adatok kezelésének jogalapja, érdekmérlegelés

Figyelemmel arra, hogy a Tagsági Megállapodásban az Adatkezelővel szerződő fél [a továbbiakban: Partner] csak jogi személy lehet, és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat is elsősorban a Partner továbbítja az Adatkezelő részére, az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének (f) pontja szerint a Partner jogos érdeke.

A Partnernek a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, a szerződésből eredő igények érvényesítéséhez, valamint az azzal összefüggő jognyilatkozatok megtételéhezalapvető és legitim üzleti és gazdasági érdeke fűződik, ugyanis a Tagsági Megállapodással alapított jogok és kötelezettségek, illetve az ezzel összefüggő jognyilatkozatok szorosan kapcsolódnak a Partner gazdasági tevékenységéhez. A gazdálkodó szervezetek működése társadalmilag széles körben elismert, jogilag pedig a létezésének célja. A Partnernek a működéséhez fűződő elemi érdekének érvényesítése előnyt élvez a Partner munkavállalóinak vagy megbízottjainak a személyes adataikhoz fűződő rendelkezési jogához képest, hiszen az érdek jóhiszemű (legitim gazdasági tevékenységhez kapcsolódik), konkrét (pontosan meghatározza a kezelt adatok körét és jogalapját), valós és aktuális (az Adatkezelő tevékenysége ténylegesen szolgáltatás nyújtására, a Partneré pedig a piaci működésre irányul). Az adatkezelés minden esetben a Partner munkavállalóinak a munkakörük, megbízottjainak pedig a megbízás ellátásához, a Partnernek pedig a kapcsolattartáshoz és a piaci működéséhez szükséges, máshogy az Adatkezelő és a Partnerei között szerződéses kapcsolat létesítése, a megkötött szerződés teljesítése, vagy a szerződéssel összefüggő jognyilatkozat megtétele nem volna biztosítható, az érintettnek a Partnerrel szemben fennálló kötelezettsége pedig nem teljesíthető.

Kizárólag olyan adatok kezelésére kerül sor, amelyek a Partner, illetve a kapcsolattartó beazonosításához elengedhetetlenek és az üzleti gyakorlatban széles körben elfogadottak (pl. névjegykártya, e-mail cím, telefonszám, név).

Az adatkezeléshez fűződő érdek mindaddig fennáll, amíg az a felek közötti információcsere biztosítása, vagy a felek jognyilatkozatának beazonosítása érdekében indokolt, vagyis ameddig szerződéses jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak (akár a szerződés megszűnését követően is), vagy ameddig a szerződéssel összefüggésben bármilyen jogszabályi kötelezettség (pl. megőrzési kötelezettség) áll fenn.

Az érintettnek az adatkezeléshez fűződő érdeke az információs önrendelkezési jogának érvényesülése, ami arányos módon korlátozható. Az érintett az önrendelkezési jogának korlátozását ugyanakkor a Partnerrel fennálló (megbízási/munka) jogviszonya létesítésekor tudomásul vette, a munkakörével vagy megbízásával rendszerint együtt járó feladatok ellátása során a kapcsolattartói adatok megadása általános, széles körben alkalmazott üzleti gyakorlat. Az érintett információs önrendelkezési jogával szemben áll a Partnernek szerződések megkötéséhez, valamint azok teljesítéséhez fűződő elemi, munkáltatói vagy megbízói kiemelt fontosságú, jogilag elismert alapvető üzleti, gazdasági érdeke, amely arányosan korlátozza az érintett információs önrendelkezési jogát.

Az adatkezelés során a GDPR 9. cikkében meghatározott különleges adatkategóriák kezelésére nem kerül sor.

Az érintett számára az adatkezeléssel kapcsolatban keletkező kedvezőtlen hatás nem valószínűsíthető, mert az adatkezelés a Partnerrel fennálló munka- vagy megbízási szerződése teljesítéséhez szükséges, a szerződés teljesítése pedig – tekintettel a munkaviszonyból vagy megbízási jogviszonyból eredő kötelezettségekre, és arra, hogy az esetleges szerződésszegés az érintettre vonatkozóan is hátrányos jogkövetkezménnyel járhat – az érintett érdekében is áll.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az érintett joga nem élvez elsőbbséget a Partner, illetve az Adatkezelő alapvető jogos érdekeivel szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az érintett vonatkozásában.

 

Kezelt személyes adatok kategóriái és az adatok tárolásának időtartama

Az Adatkezelő a Tagsági Megállapodásban a Partnertől a kapcsolattartó nevét, beosztását, telefon/fax számát, mobil számát és elektronikus levelezési címét kapja meg. A Partnernek, illetve a kapcsolattartó személyének a beazonosításához az Adatkezelő, vagy az Adatfeldolgozó a Tagsági Megállapodásban szereplő adatokat ellenőrizheti.

A kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig a Tagsági Megállapodás hatályban van, vagy a szerződéssel kapcsolatos megőrzési kötelezettsége fennáll, illetve a szerződés megőrzéséhez bármely jogos érdeke fűződik, ideértve különösen ha folyamatban lévő hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás során az Adatkezelőre irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges.

 

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás

Személyes adatait kizárólag az Adatkezelő munkavállalói, illetve a jelen pontban felsorolt Adatfeldolgozó (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg.

Az FGSZ Zrt.-t (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház utca 5.; cégjegyzékszáma: 14-10-300230; adószáma: 12543331-2-14), mint Adatfeldolgozót a Tagsági Megállapodás teljesítése céljából az Adatkezelő IT támogatási, rendszerkarbantartási és ügyfélszolgálati szolgáltatás nyújtására veszi igénybe. E körben a kapcsolattartói adatok továbbítása történhet mind az Adatkezelő, mint a Partner részéről.

Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani.

 

Adatbiztonság

A papír alapú Tagsági Megállapodásokat az Adatkezelő zártan tárolja, harmadik fél hozzáférése – a jogszabályi keretek között – teljes mértékben korlátozott.

Elektronikus úton továbbított személyes adatait tároló szerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védett, illetéktelenek által semmilyen módon hozzá nem férhető szerverteremben kerültek elhelyezésre. A weboldalt kiszolgáló szerverekhez távolról hozzáférni teljeskörűen csak különösen titkosított csatornán van mód, kizárólag olyan személyek számára, akiknek erre szüksége van a szerver üzemeltetéséhez.

 

Az érintettek jogai

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott - információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti, hogy a hiányos személyes adatait az Adatkezelő kiegészítse.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő megkapta vagy más módon kezelte. A törléshez való jogát nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését; vagy tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

Panasztétel, bírósági jogorvoslat

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ).

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra jogosult.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel az Adatkezelő megsértette a Rendelet által biztosított jogait, bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik, a Társaságunkkal szemben indított perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes, de a per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Személyes adatok forrása

Személyes adatait a Partner bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére a Tagsági Megállapodás megkötését megelőzően, a szerződéskötés során, vagy a szerződés teljesítésével, megszűnésével, fennállásával, vagy az abból eredő igényekkel összefüggésben.

 

Siófok, 2020. január 17.